Betingelser

Forretningsbetingelser for Webaftaler

§1. Betingelsernes anvendelsesområde
Disse almindelige forretningsbetingelser finder anvendelse for enhver aftale mellem Danmark.net og kunden i alle aftaleforhold.


§2. Produktet 

Danmark.net leverer en samlet løsning bestående af designet/programmeret hjemmeside, domænenavn, e-mailløsning samt drift heraf (hosting). Herudover leverer Danmark.net diverse tillægsydelser.

For så vidt angår webhotel, fungerer Danmark.net alene som registrator (formidler) med henhold til kundens erhvervelse af internetdomænet. Kunden er underlagt de vilkår, der fastsættes af vedkommende navnemyndighed. Denne myndigheds almindelige betingelser gælder for registreringen. Opkræver navnemyndigheden en vedligeholdelsesafgift, skal denne afholdes af kunden.

Produktet giver kunden adgang til at lagre data og datafiler vedrørende kundens hjemmeside på Danmark.net’s server.

Danmark.net’s kunder har den fordel, at der som udgangspunkt ikke betales for trafik til deres websites. I den forbindelse forudsættes det dog, at trafikken afvikles på en måde, der ikke forstyrrer driften for Danmark.net’s øvrige kunder eller påfører Danmark.net uforholdsmæssigt store udgifter. Det er således ikke tilladt for kunder at have store arkiver af filer til fri download, herunder shareware-arkiver, musikfiler, billedgallerier eller videosamlinger. Danmark.net forbeholder sig til enhver tid retten til at opsige kunder ved overtrædelse af dette. Det er alene Danmark.net, som afgør, om overtrædelse har fundet sted.

I forbindelse med hjemmesiden stiller Danmark.net et CM System til rådighed, som giver kunden mulighed for selv at rette indhold på hjemmesiden. Korrekt funktion af CM Systemet kan kun garanteres, såfremt kunden anvender en af de på markedet mest benyttede browsere.


§3. Tillægsprodukter 

Danmark.net tilbyder en række tillægsprodukter. For disse tillægsprodukter gælder følgende:

– Tillægsprodukter leveres udelukkende som tillæg til en hjemmeside. Såfremt kunden opsiger aftale om drift af hjemmeside opsiges leverance af eventuelle tillægsprodukter samtidig.

– Tillægsprodukter afregnes til den pris, som er aftalt ved indgåelse af aftale om leverance af disse.

– For tillægsprodukter, der afregnes på abonnementsbasis, følger betalings- og abonnementsperioden den tilhørende hjemmeside, med mindre andet er aftalt.

– Aftale om leverance af tillægsprodukter kan ske skriftligt, per e-mail eller telefonisk.

 

 

 

 

§4. Support aftaler
Har kunden indgået en aftale om Support gælder følgende retningslinjer:

Danmark.net forpligter sig ikke til at yde Support uden
for normal åbningstid, som er

Mandag – torsdag fra kl. 9.00 – 15.00,
samt fredag fra kl. 9.00 – 14.00

Ved henvendelser uden for dette tidsrum er danmark.net berettiget til at opkræve et gebyr pr. påbegyndt time

 

Danmark.net har ret til at ændre sine åbningstider uden varsel.

Der ydes udelukkende support på produkter der er leveret af Danmark.net

Danmark.net forpligter sig ikke til afhjælpe evt. problemer samme dag de opstår


§5. Kundens forpligtelser

Kunden forpligter sig til at overholde dansk lovgivning. Kunden er ansvarlig for lovligheden af det materiale og den information som stilles til rådighed for offentligheden, herunder at materiale og information ikke krænker tredjemands rettigheder eller kan vække anstød i offentligheden. Ved oprettelse af domænenavn indestår kunden for, at han har retten til det pågældende navn og at brugen heraf ikke krænker andres rettigheder, herunder varemærkerettigheder.

Kunden forpligter sig til og er ansvarlig for, at relevant information om kunden, herunder navn, adresse, postnummer, telefonnummer, e-mail adresse samt virksomhedsnavn og CVR-nummer altid er korrekt hos Danmark.net, hvorfor kunden straks ved ændringer heri skal meddele disse til Danmark.net skriftligt.


§6. Danmark.net’s forpligtelser

Danmark.net forpligter sig til at behandle alle oplysninger om kunden fortroligt. Danmark.net forbeholder sig dog retten til at udlevere kundens personlige oplysninger til de relevante myndigheder i tilfælde af misbrug af internettet eller begrundet mistanke herom.

Danmark.net forbeholder sig ret til at bruge abonnementsoplysningerne til udarbejdelse af generelle statistikker samt at anvende det udførte arbejde som reference i salgs- og marketingsøjemed. Danmark.net er berettiget til at videregive oplysninger til officielle navnemyndigheder, f.eks. DK Hostmaster, InterNIC og RIPE.

 

§7. Danmark.net’s rettigheder
Danmark.net er berettiget til uden forudgående varsel at slette materiale, som efter Danmark.net’s skøn er ulovligt, af anstødelig karakter eller på anden måde strider imod god skik og brug.

Danmark.net er desuden berettiget til uden forudgående varsel at nedtage og lukke for domæner og servere, der efter Danmark.net’s skøn indeholder materiale af ovennævnte karakter eller hyperlinks til samme.

Danmark.net anser spam for misbrug af abonnementet og derved en misligholdelse af aftalen.

Danmark.net forbeholder sig retten til at videregive personlige oplysninger til relevante myndigheder i sådanne tilfælde.

Danmark.net er berettiget til uden varsel nedtage og lukke domæner og servere, såfremt kunden ikke overholder de generelle forretningsbetingelser og/eller særaftaler mellem parterne.

I tilfælde af nedtagning eller lukning som følge af kundens misligholdelse og/eller andre former for brud på aftalen mellem kunden og Danmark.net tilbagebetales forudbetalte beløb ikke til kunden.

§8. Immaterielle rettigheder
Danmark.net har ophavsret samt enhver anden rettighed til alle kildekoder herunder ASP, JAVA, Applets, CGI, .net, HTML-kode og enhver anden kode. Derudover har
Danmark.net ophavsret og enhver anden rettighed til alle grafiske fremstillinger, billeder, data samt andet materiale, som er helt eller delvist udviklet og/eller udarbejdet af eller i samarbejde med Danmark.net, og som indgår som en del af kundens løsning.

De nævnte rettigheder kan ikke anvendes i andre sammenhænge uden Danmark.net’s skriftlige accept.

 

§9. Specielle indholdstyper
Erotisk, pornografisk, pædofilt, religiøst, racistisk eller på anden måde krænkende eller ulovligt materiale, herunder billeder eller musik, der ikke er behæftet med et behørigt ejer rettigheds forhold, må ikke forefindes på nogen af Danmark.net’s servere. Dette være sig billeder, filmklip eller hyperlinks til billeder eller tilsvarende materiale.

Danmark.net vil uden varsel nedtage og lukke domæner/servere, der overtræder ovennævnte, og årsagen til nedlukningen vil blive oplyst direkte til kunden.


§10. Kundens erstatningsansvar

Kunden er ansvarlig for alt materiale, der stilles til rådighed for offentligheden eller på anden måde lagres på Danmark.net’s servere og er i alle henseender erstatningspligtig i forbindelse hermed.

Kunden er forpligtet til at holde Danmark.net skadesløs for ethvert tab, herunder følgetab og indirekte såvel som direkte tab, som Danmark.net måtte lide som følge af kundens handlinger.

 

 

§11. Ansvarsfraskrivelse
Danmark.net er ikke ansvarlig for tab eller skade som følge af afbrydelser eller forstyrrelser i Danmark.net’s elektroniske udstyr eller afbrydelser eller forstyrrelser, der kan tilskrives Danmark.net’s leverandørers eller øvrige tredjemænds forhold.

Danmark.net er ikke ansvarlig for informationer hentet fra internettet eller brugen af internettet iøvrigt.

Ved redelegering af et domæne er Danmark.net ikke ansvarlig for tab eller skade i forbindelse hermed.

Dette gælder ligeledes i tilfælde, hvor kunden har egen mailserver, og der på denne baggrund opstår forstyrrelser af mail eller webhotel. Danmark.net yder ikke support eller bærer ansvar i forbindelse med opståede problemer på kundens egen mailserver ved redelegering af et domænenavn.

Danmark.net er ikke ansvarlig for eventuelle forsinkelser i ethvert omfang.

I forbrugerforhold ifalder Danmark.net ansvar efter dansk rets almindelige regler om produktansvar, dog således at Danmark.net ikke ifalder ansvar for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. Uden for forbrugerforhold er Danmark.net ikke ansvarlig for skade på fast ejendom, løsøre eller andre formuegoder. Det samme gælder for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.

Danmark.net er ikke ansvarlig for data i den elektroniske postkasse eller data liggende på kundens webhotel (som f.eks. tekster, diverse billeder eller flash-illustrationer samt hertil beslægtet produkter).

Danmark.net er erstatningsansvarlig for skader forvoldt ved grov uagtsomhed. Danmark.net’s eventuelle erstatningsansvar er begrænset til kundens direkte tab og kan maksimalt udgøre et beløb svarende til det af kunden erlagte vederlag.

Kundens krav om erstatning skal fremsættes skriftligt senest 10 dage efter, at kunden er blevet bekendt med den ansvarspådragende handling.

 

§12. Betaling

1. Som vederlag for brugen af Hjemmesiden betaler kunden en ydelse, hvis størrelse og forfalds tid fremgår af webaftalen. I tillæg til ydelsen betaler kunden moms samt skatter og afgifter, der pålægges ydelsen eller beregnes på grundlag af denne efter de til en hver tid gældende regler.

 

2. Såfremt Hjemmesiden leveres senest den 15. i en måned, anses startdagen som den første dag i den 1. måned efter leveringen. Såfremt Hjemmesiden leveres den 16. eller senere i en måned, anses startdagen for den 1. dag i måneden efter leveringen. Fra leveringsdatoen frem til startdagen af aftalen, beregnes en forholdsmæssig ydelse for denne periode med en tredivtedel (1/30) af den fastsatte månedlige ydelse pr. dag. Leveringsdatoen anses som datoen for accept af leverancen.

 

3. Ydelsen reguleres i henhold til ændringer i den til hver tid gældende lånerente for Danmark.net.

 

4. Ved forsinket betaling af ydelsen eller andre skyldige ydelser i henhold til aftalen, betales morarenter med 2% pr. påbegyndt måned samt påkravsgebyr

 

5. Fejl eller mangler ved Hjemmesiden samt beskadigelse af denne fritager ikke kunden for at betale ydelsen

 

De af Danmark.net opkrævede gebyrer fremgår af den til enhver tid gældende gebyroversigt som kan rekvireres med henvendelse til Danmark.net

 

§13. Opsigelse

1. Aftalen er, med de under pkt. 2 – 3 nævnte undtagelser, uopsigelig i hele den aftalte periode, kaldet den primære aftaleperiode.

Hvis kunden ikke skriftligt har meddelt Danmark.net senest 90 dage inden udløbet af aftaleperioden, at aftalen skal ophøre, forlænges aftaleperioden hver gang en sådan meddelelse udebliver automatisk med  6 måneder, kaldet den sekundære aftaleperiode.

 

2. Kunden er berettiget til at opsige aftalen ved anbefalet brev med 3 måneders varsel til en betalingsperiode, når 12 måneder af den primære aftaleperiode er forløbet.

Efter opsigelse er lejer forpligtet til på ophørstidspunktet at betale et kompensationsbeløb til Danmark.net. Dette opgøres som §15.

 

3. Danmark.net kan opsige aftalen uden varsel i tilfælde af, at en af kundens personligt ansvarlige ejere dør, at en bestemmende del af aktie- eller anpartskapitalen overgår til nye ejere, at kundens kapitalgrundlag reduceres væsentligt. Ved opsigelse i henhold til pkt. 3 opgøres dette som §15

 

§14 Misligholdelse

Danmark.net kan uden varsel hæve aftalen og kræve erstatning for sit tab, herunder udgifter som Danmark.net måtte have afholdt, såfremt kunden væsentligt misligholder sine forpligtelser ifølge aftalen, herunder at:

 

1. Kunden undlader at betale forfaldne ydelser eller andre skyldige beløb senest 8 dage efter forfaldstid

 

2. Kunden går konkurs, og boet ikke inden otte dage efter at have modtaget opfordring, indtræder i aftalen og stiller fornøden sikkerhed.

 

3. Kunden tages under rekonstruktion og rekonstruktøren ikke straks indtræder i aftalen

 

4. Kunden misligholder anden aftale med Danmark.net

5. Kunden anvender hjemmesiden i strid med love, forskrifter og instruktioner der gælder for sådan brug, eller undlader at indhente den fornødne offentlige tilladelser

 

6. Kunden lukker sin virksomhed

 

7. Kunden bruger sin hjemmeside i en sådan grad at den virker stødende eller krænkende overfor tredjemand, såsom racistisk, pornografisk, religiøst eller lignende.

 

§15 Opgørelse

Hæves aftalen af Danmark.net eller ophører aftalen på grund af Hjemmesidens undergang eller totalbeskadigelse, er kunden pligtig til Danmark.net at betale:

 

1. Alle forfaldne ubetalte ydelser samt andre skyldige ydelser med tillæg af renter og omkostninger, samt alle ikke forfaldne ydelser for den resterende aftaleperiode tilbagediskonteret med Nationalbankens til hver tid gældende diskontorente med tillæg af gebyr i henhold til gebyroversigt

 

2. Erstatning for yderligere tab, Danmark.net måtte lide som følge af aftalens misligholdelse og/eller aftalens ophør før udløb af aftaleperioden


§16. Force Majeure

Danmark.net kan ikke ifalde ansvar for tab, der skyldes forhold, der ligger udenfor Danmark.net’s kontrol og som Danmark.net ikke burde have taget i betragtning ved aftaleindgåelsen.


§17. Varsling af ændringer

Danmark.net skal varsle ændringer af aftalen med kunden i de tilfælde ændringen er til ugunst for kunden. Varsling pr. e-mailadresse oplyst af kunden ved aftaleindgåelsen er tilstrækkelig varsling.

Ændringer til ugunst for kunden skal ske med minimum én måneds varsel.

Kunden kan opsige aftalen med Danmark.net som følge af varslede ændringer til ugunst for kunden. Opsigelse skal ske skriftligt og senest 14 dage efter varslingen af ændringen.

 

§18. Danmark.net’s overdragelse til tredjemand
Danmark.net er berettiget til frit at overdrage driften af produktet samt eventuelle tilknyttede tillægsydelser til tredjemand uden varsel, såfremt overdragelsen kan ske på uændrede vilkår for kunden.


§19. Lovvalg og værneting

Tvister imellem kunden og Danmark.net skal afgøres efter dansk ret ved Danmark.net’s værneting.